Provozní řád

Tyto obchodní podmínky platí pro všechny zákazníky, kteří si půjčují kola nebo materiál od naší půjčovny kol.


Půjčujeme pouze osobám, starším 18 let.


Pro sepsaní nájemní smlouvy je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, k pronájmu je nutné složit zálohu viz ceník.


Pronajímatel garantuje dobrý technický stav zapůjčeného materiálu. Tento stav si klient zkontroluje při převzetí a potvrdí svým podpisem. Pokud objeví jakékoli nedostatky, musí nás okamžitě informovat.


Klient se zavazuje vrátit zapůjčený materiál ve stavu v jakém jej přebral a včas na místo odkud si jej vypůjčil, případně na předem domluvené místo a čas.


Zákazník musí být schopen zvládnout jízdu na kole a nesmí jej používat opilý nebo pod vlivem drog.


Půjčovna kol respektuje zákazníkovo soukromí a chrání jeho osobní údaje. Osobní údaje budou použity pouze pro účely půjčování kol a materiálu.


Naše půjčovna kol dodržuje všechny příslušné zákony a nařízení týkající se ochrany spotřebitele. V případě jakýchkoliv sporů nebo stížností nás prosím kontaktujte a budeme se snažit najít uspokojivé řešení.


V případě ztráty nebo poškození zapůjčeného materiálu se klient zavazuje vzniklou škodu uhradit v plné výši.


Vráti-li klient zapůjčený materiál po sjednané době, je povinen doplatit nájemné až do doby vracení materiálu dle platného ceníku viz. ceník.


Půjčovna nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku způsobené v souvislosti s užíváním zapůjčeného materiálu. Kola se zapůjčují pouze na vlastní nebezpečí.


Zákazník je povinen dodržovat všechny příslušné zákony a nařízení týkající se jízdy na kole.


Upozornění: Podle nového silničního zákona je každý účastník mladší 18 let povinen být vybaven řádně upevněnou cyklistickou přilbou.


Provozní řád platný od 1.4.2023

Adresa
ul. Břeclavská 366, 691 44, Lednice, Česká republika
Kontakt
+420 776 625 817
+420 776 412 621 pujcovnakol@seznam.cz
© 2023 Půjčovna kol Lednice. Všechna práva vyhrazena.